DKTM Çalışma Esasları

1. DKTM'nin Amacı

1.1 Özgün Helikopter Programı kapsamında, döner kanat teknolojisi alanında sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik ve bilimsel derinliği olan insan kaynağına katkıda bulunmak, yenilerini yetiştirmek ve helikopter sanayiinin gelecekte ihtiyaç duyacağı söz konusu teknolojiyi Ar-Ge yolu ile kazanmak için, TUSAŞ tarafından, bir "Döner Kanat Teknoloji Merkezi" (DKTM) kurulmuştur.

1.2 DKTM'nin çalışma esası, Teknoloji Hazır Oluş Seviyesi (TRL)  1-6 seviyesi teknolojileri araştırmak, kazanmak ve bu kapsamda üniversite, özel ve kamu kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle ilgili çalışmaların sanayiye katkısını sağlamaktır.

2. DKTM'nin Kuruluşu

2.1 DKTM, 4691 sayılı  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  kapsamında olan TUSAŞ ODTÜ-Teknokent tesislerinde kurulmuştur ve burada çalışan kişiler söz konusu kanun kapsamında değerlendirilecektir.

3. Araştırma Projesi Konuları, Personeli ve Çalışma Şekli

3.1  DKTM'nin idari yönetimi ve işleyişinin takibi TUSAŞ Helikopter Grup Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir.

3.2 DKTM bünyesinde yürütülecek olan araştırma projesi konuları ve proje yöneticisi/yüklenicisi SSM onayına tabidir.

3.3 DKTM'de yer alan proje yöneticisi/yüklenicisi aynı zamanda Özgün Helikopter Programı kapsamındaki Danışma Kurulu'nun doğal üyesi sayılacaktır.

3.4 DKTM'de; Özgün Helikopter Programı kapsamında yer alan TUSAŞ personeli, doktora sonrası araştırmacılar (post-doc), akademik araştırmacılar ve üniversite öğretim üyeleri ve TUSAŞ tarafından kendilerine aylık bağlanan öğrenciler ile, ihtiyaç duyulması halinde, TUSAŞ ve SSM mutabakatıyla uygun bulunan kişiler çalışabilecektir.

3.5 DKTM bünyesinde ilk etapta projelendirilecek öncelikli çalışma konuları Çalışma Konuları sayfasında yer almaktadır.

3.6 DKTM kapsamında gerçekleştirilecek her bir projenin başlangıcından itibaren 6 (altı) ayda 1 (bir) veya gerekmesi halinde daha sık olmak üzere Proje Gözden Geçirme (PGG) toplantıları yapılacak ve söz konusu toplantılardan 15 (on beş) gün önce proje yöneticisi/yüklenicisi, proje gelişme raporlarını ve varsa çıktılarını TUSAŞ'a sunacaktır. TUSAŞ bu rapor ve varsa çıktıları SSM'ye iletecektir. Toplantı sonucunda, projeye ilişkin devam, yön değiştirme veya durdurma kararı, TUSAŞ ve SSM onayıyla verilecektir.

3.7 Araştırma projelerine özel ve kamu kurum/kuruluşları ortak olabilecektir. Bu durumda, özel ve kamu kurum/kuruluşlar ile TUSAŞ arasında ayrı bir sözleşme imzalanacaktır.

3.8 DKTM kapsamında, yurt dışındaki üniversiteler, araştırma ve teknoloji merkezleri ile işbirliği konuları değerlendirilecektir.

4. DKTM'ye Proje Başvurusu, Değerlendirme ve Proje Sözleşmesi

4.1 DKTM kapsamında çalışılacak konulara ilişkin proje başvurular TUSAŞ Web Sitesi üzerinden DKTM Başvuru ve Proje Takip Sistemi olan Prosis sayfasından yapılacaktır.

4.2 Prosis Sistemi'ne yüklenmiş olan başvurular ön incelemelere tabi tutulduktan sonra uygun bulunan ilgili proje önerisi  TUSAŞ tarafından i SSM'ye iletilecektir.

4.3 SSM ve TUSAŞ temsilcileri alınan karar doğrultusunda proje yöneticisi tarafından aday projeyi tanıtıcı bir sunum talebinde bulunacaktır.

4.4 Sunum sonrasında, SSM ve TUSAŞ temsilcileri aday projeye ilişkin değerlendirme yapacak ve aday projeye başlatılmasına ilişkin karar SSM tarafından verilecektir. Kararla ilgili Proje Yöneticisi 'ne bildirim TUSAŞ sorumluluğundadır.

4.5 DKTM kapsamında yürütülecek Projelerin belirlenmesini müteakip, söz konusu Projeleri yürütmeyi talep eden kişilerle veya kişilerin bağlı bulundukları üniversitelerle ya da bağımsız şirketlerle, bu kişiler ya da kurumlar için özel olarak düzenlenmiş mevzuat hükümlerinin bulunması halinde bu kurallara uyarak, her Projenin niteliğine ve işin özelliğine göre kendi hüküm ve şartlarını içeren ayrı sözleşmeler imzalanacaktır.

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet