Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve TUSAŞ adına aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

Yasal Sorumluluklarımız

TUSAŞ bütün iş ve işlemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları ve tüm mevzuata uygun iş yapmayı benimser ve uygular. Ek olarak, uluslararası anlaşmalara uymayı, iş yaptığı yabancı ülkelerin sözleşmeler kapsamında üzerinde karşılıklı anlaşılmış yasal çerçevelerine uymayı da bir iş etiği ilkesi olarak benimser. Çalışma hayatında tüm faaliyet ve işlemler yasa ve yönetmelik yükümlülükleri çerçevesinde yürütülür. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur.

Tüm faaliyet ve işlemler yürütülürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, şirketler, idari oluşum ve sivil toplum örgütlerine karşı herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durulur ve sözleşme gerekleri, ahlaki ve endüstriyel standart yükümlülükler bu sorumluluk bilinci ile yerine getirilir.

 

Ekonomik Sorumluluklarımız

En önemli ekonomik sorumluluğumuz sürdürülebilir bir kârlılık, verimlilik ve büyüme içinde ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. Ürettiğimiz ürünlerde ulusal katma değer oranını artırmakla milli gelirimize ve ticaret dengemize pozitif bir katkıda bulunmuş oluruz. Verimli ve kârlı olarak ülke ekonomisine ek istihdam da yaratmış oluruz. Bu durum gerek şirket olarak ödenen, gerekse çalışanlar adına ödenen vergiler yoluyla devlet bütçesine de katkı anlamına gelmektedir. Yerli tedarikçilerimizden sağladığımız mal ve hizmetler ise çarpan mekanizması etkisi ile ek istihdam ve gelir yaratmaktadır. Ayrıca bir Ankara firması olarak TUSAŞ, Ankara ekonomisinin gelişmesinde özel bir

sorumluluğu olduğunun da farkındadır ve bölgesel istihdam ve yardımcı sanayinin gelişmesi için elinden gelen gayreti bir sosyal sorumluluk bilinciyle gösterir.

 

Ahlaki Sorumluluklarımız

En başta gelen ahlaki sorumluluğumuz şirketin bütün birimlerinde ahlaki bir çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Adil ve dürüst işletmecilik uygulamaları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından davranış kurallarında yüksek bir standardın tutturulması ahlaki bir hedef olarak benimsenir. Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek, taahhüt etmek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. Tüm TUSAŞ çalışanları, şirket için iş gören üçüncü kişilerin de (alt yüklenici, tedarikçiler ve temsilci ve danışmanlar) TUSAŞ için iş görürken yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarından uzak durması için makul özen gösterir. Bu konularda makul özeni göstermeyen tüm çalışanlar için şirketin disiplin yönetmelikleri doğrultusunda en ağır yaptırım uygulanır.

 

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımız TUSAŞ'ın insan gücünü, geleceğini ve üretim potansiyelini temsil eder. İnsanların çalışmaktan haz ve gurur duyacağı bir iş ortamı oluşturmak hedefimizdir. Çalışanların birbirleri arasında veya yönetimle oluşabilecek muhtemel sorunlarının çözümü için ivedilik ve hassasiyetle hareket edilir. TUSAŞ yöneticileri bu Etik El Kitabında yazılan değer ve ilkelere bağlı kalarak çalışanlara eşit ve adil muamele etmekle yükümlüdürler. Yaptığı iş ne olursa olsun her TUSAŞ'lının faaliyetlerimize doğrudan ya da dolaylı bir katkısının olduğu göz önüne alınarak değerli olduğu hissettirilir. Adil bir insan kaynakları sisteminin yerleştirilmesi, esnek bir iletişim mekanizmasının oluşturulması ve hakkaniyetli bir ödül-ceza sisteminin benimsenmesi insan kaynakları politikamızın esasını oluşturur. Şirket, çalışanlara dürüst ve adil bir yaklaşımın sağlandığı, samimi ve açık bir iletişimin yürütüldüğü, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Çalışanlarda aidiyet duygusu ve motivasyonu artırmak için gerekli politikalar desteklenir. Çalışanların gelişimi için gerekli çaba gösterilir. İş hayatı ile özel hayat arasındaki denge gözetilir.

Çalışan özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılması sağlanır. Tüm çalışanlarımız kurumsal değerlerimiz ve etik kodlarımıza uygun olmadığını düşündükleri olayların kurumsal çerçevede gündeme alınmasını sağlamak ile yükümlüdürler.

Çalışanlarımız bu kapsamda incelenerek değerlendirilmesini talep ettiği etik olaylara yönelik yaptığı başvurular kesinlikle saklı tutulur. Ayrıca çalışanlarımız aleyhine başvurularından dolayı hiçbir işlem yapılmaz ve herhangi bir baskı altına alınmaz, işlem yapanlar veya baskı uygulayanlar hakkında disiplin önlemleri alınır.

 

Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Ortaklarımız şirketimizin sermayesini koyan kişi ve kurumlardır. Şirketin ortaklık yapısı zamanla değişebilir. Ancak TUSAŞ kârlı ve verimli bir şirket olmayı sürdürerek ortaklarının menfaatini korumayı ahlaki bir ilke olarak benimser. Sadece büyük ortakların değil küçük tasarruf sahiplerinden oluşan küçük ortaklarının da zarar etmemesi için firma değerini yükseltmeyi amaç edinir. Halka arz söz konusu ise şirketin hisse senetlerinin alım satım ve devrinden haksız kazanç sağlamayı engellemek için hassasiyetle yapabilecekleri çerçevesinde mümkün olan gerekli önlemleri alır. Şirket stratejik hedefleri çerçevesinde; sürdürülebilir büyüme ve iş sürekliliğine önem verilir, ortaklar için değer yaratma hedeflenir. Yönetilemez risklerin alınmasından kaçınılır. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir. Şirketin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetilir. Rekabet gücünü artırmaya ve büyüme potansiyelini destekleyen politikalar üretmeye özen gösterilir. Hissedarlara; mali tablolar, stratejiler, yatırımlar ve risk profili ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi verilir.

 

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

TUSAŞ kurumsal müşterilerine karşı küresel kalite standartlarında ürünler sunmayı amaçlar. Satış ve teslimat sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayacak satış sonrası hizmetleri verir. Gerek kurumsal gerekse nihai tüketicilerden gelecek her türlü şikayeti ciddiyetle ele alıp çözüm bulmaya çalışır. Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerinihtiyaç ve beklentilerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir

anlayışla çalışılır. Ürün ve hizmetleri zamanında ve söz verilen koşullarda sunmak hedeflenir. Müşterilerle ilişkilerde saygı, adalet, müşterilere ait bilgilerin korunması sorumluluğu ve nezaket kuralları gözetilir.

 

Devlete Karşı Sorumluluklarımız

TUSAŞ başta iş kanunu ve vergi kanunları olmak üzere bütün yasal mevzuata uyarak devlete karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirir. Bunun da ötesinde uluslararası iş ilişkilerinde büyük bir Türk şirketi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını kendi iktisadi çıkarlarının üzerinde tutar. Faaliyeti gereği bünyesinde yer alan askeri devlet sırlarının korunmasında azami dikkat ve tedbiri gösterir. Her TUSAŞ çalışanı TUSAŞ'ın başarısına katkıda bulunmanın vatanseverliğin en somut göstergelerinden biri olduğunu yüreğinde hisseder.

 

Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

TUSAŞ, tedarikçilerini zor durumda bırakacak ya da sömürülmeleri anlamına gelecek ticari uygulamalardan kaçınır. Tedarikçilerinin daha kaliteli ürünler üretebilmesini temin için onlara teknik ve eğitim desteği sunmayı sosyal sorumluluğunun bir gereği sayar. Tedarikçilerinden de kendisi için üretim yaparken iş etiğine uygun davranmalarını bekler. Tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerde adil ve saygılı davranılır, yükümlülükleri  zamanında yerine getirmek için gerekli özen gösterilir. İş yapılan kişi ve kuruluşlar ile şirketin iş ortaklarının gizlilik dereceli ve hassas bilgileri özenle korunur.

Çalışanlar ve yakın aile bireyleri, TUSAŞ ile iş yapan ya da iş yapmak isteyen hiçbir kişi veya gruptan doğrudan ya da dolaylı olarak prim, komisyon veya ekonomik değeri olan herhangi bir bağış ya da kayırmayı kabul, teklif ya da rica edemez, şahsi hediye kabul edemez. Bu uygulamalar etik olduğu kadar yasal sorumluluklar da getirebilir. Gerek İş Yasaları gerekse şirket iç yönetmelik ve yönergelerinin uygulanması sonucu işten çıkarılma nedeni olabileceği gibi cezai şikayet ve kovuşturma nedeni de olabilir. Hediye verilmemesi hususu ziyarete geleceklere nezaket çerçevesinde hatırlatılır.

Nezaket gereği reddedilemeyecek makamlarca sunulacak hediye ve armağanlar için değer sınırı 100 (Yüz) Amerikan Doları olup, kalıcı-demirbaş nitelikte ise şirket envanterine kaydedilerek şeref salonu veya müzede sergilenir; tüketim malzemesi ise şirket çalışanlarına dağıtılır.

Yönetim/Denetim Kurulu'nda görev yapanlar dahil olmak üzere, Şirket çalışanlarının kendisinin, üst düzey çalışanının Yakın Aile Bireylerinin kurduğu ve/veya ortak olduğu ve/veya ikinci iş olarak çalıştığı ve/veya üst düzey yönetiminde görev aldığı ve/veya aracılık yaptığı işletmelerle iş yapılması söz konusu olduğunda ilgili şirket yönetmelik ve yönergelerinin belirlediği sınırlar dışında uygulama yapılamaz.

 

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

TUSAŞ adil rekabet ilkesi ile hareket eder ve rakiplerine karşı haksız rekabet yaratacak uygulamalara gitmez. Rüşvet ve rüşvet benzeri ödemeleri yurt içinde ve yurt dışında kesinlikle reddeder. Yabancı hükümetlerle ve devlet organlarıyla ilişkilerinde yapacağı lobicilik çalışmalarında ahlaki sınırları zorlayacak uygulamalara gitmez. Sanayi casusluğu gibi iş ahlakına uymayan davranışlardan kaçınır.

 

Kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Medyaya Olan Sorumluluklarımız

TUSAŞ, iş ilişkilerinin dışında toplumla iyi ilişkiler kurmayı da hedefler. Faaliyetlerine ilişkin olarak kamuyounun bilgilendirilmesi gereken konularda gerekli iletişimi sağlar. TUSAŞ sosyal sorumluluğunu öncelikle kendi faaliyet alanı ile ilgili olan konularla sınırlar ve şirketin kaynaklarını kendi misyonu ile ilgili olmayan alanlardaki sosyal sorumluluk projelerine harcamayı ekonomik sorumluluklarına aykırı bulur. TUSAŞ yönetimi okul yaptırma, öğrencilere, hastalara, gazi-şehit ve yakınlarına yardım  gibi hayır çalışmalarında personeline yardımcı olur. Milli dayanışmayı gerektiren doğal afetlerde TUSAŞ hem kendi kaynaklarından hem de çalışanlarının katılımı ile oluşan kaynaklardan yardım faaliyetleri organize etmeyi sosyal sorumluluğun bir parçası sayar, ancak bu gibi faaliyetleri tanıtım, reklam ve imaj geliştirme gibi ticari amaçlara dönüştürmez.

Bağış yapılan tüm kişi veya kuruluşlar kamuya duyurulur, bağışın akıbeti takip edilir. TUSAŞ kurum ve çalışanlar bazında toplumla ve devletle olan ilişkilerinde hiçbir politik faaliyete katılım ve destek sağlamaz, şirket lehine dahi olsa herhangi bir alanda lobi faaliyetleri yürütmez. Ayrıca yetkili olarak atanmış çalışanlar dışındaki tüm TUSAŞ Yöneticileri ve çalışanları, halka açık fuar, konferans, çeşitli toplantı ve oturumlarda, yazılı ve görsel basın organlarında ve sosyal medyada yer alacak şekilde, şirket değeri üzerinde spekülasyonlara yol açabilecek açıklamalarda bulunmamaya azami ölçüde özen gösterir.

 

Doğal Çevreye Olan Sorumluluklarımız

TUSAŞ faaliyetlerini sürdürürken doğaya zarar vermemeyi veya zorunlu hallerde verilebilecek zararı en aza indirecek tedbirler almayı hedefler. Ürettiği ürünlerin de çevreyle dost olmasını hem tasarım hem de üretim aşamalarında gözetir. Temiz enerji kaynaklarının kullanılmasında kendisine düşen teknolojik katkıyı yapma konusunda öncü bir rol üstlenir. TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayisinin çevreci bir felsefe ile faaliyetlerini sürdürmesinin insanlığın ortak gelecek ve refahına katkıda bulunacağının bilincindedir.

 

Güvenlik ve Bilgi Güvenliği Konusundaki Sorumluluklarımız

TUSAŞ'ın tüm iş yerlerinde, çalışma alanlarındaki bina, tesis ve üretim araçları ile, şirket tarafından ulaşım, iletişim gibi amaçlara yönelik olarak sağlanan araç ve ekipmanların kullanımında mümkün olduğu kadar tesis güvenliğini tehlikeye atmadan, can ve mal güvenliği ön planda tutulacak şekilde dikkatli kullanıma özen gösterilmesi bir davranış standardı olarak benimsenmiştir.

Yürütülmekte olan proje ve programlar ile Şirkete ait, rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek gizlilik dereceli ve hassas bilgiler, ticari sırlar, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, personel özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgiler 'Bilmesi Gereken' prensibi ve konuya ilişkin Şirket dokümanları doğrultusunda kullanılır ve korunur.

Kişisel verilerin korunması konusuna özel hassasiyet gösterilir.

TUSAŞ çalışanları, müşteriler, çalışanlar ve çalışılan diğer şirketlerin gizlilik dereceli ve hassas bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Şirket faaliyetlerine ilişkin gizlilik dereceli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Şirket amaçları doğrultusunda kullanır ve sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle 'Bilmesi Gereken' prensibi çerçevesinde paylaşır. Şirketten ayrılırken görev nedeniyle haiz olunan gizlilik dereceli ve hassas bilgi ve belgeler dışarı çıkarılamaz.

 

Çıkar Çatışması Konusundaki Sorumluluklarımız

Her TUSAŞ'lı şirketinin çıkarlarını daha iyiye götürmekle yükümlüdür. TUSAŞ çalışanlarının, kendi şahsi çıkarlarını TUSAŞ'a zarar verebilecek şekilde gözetmeleri kabul edilemez.TUSAŞ çalışanları çıkar çatışması yaratacak durumlara dahil olmayı kesinlikle reddeder.TUSAŞ ile iş yapan ya da rekabet eden bir şirketin, yönetim kurulu üyesi, sorumlu yöneticisi,işgöreni, danışmanı ya da çalışanı olamaz.TUSAŞ ile iş yapan veya aynı iş kolunda rekabet eden bir şirketin dolaylı ya da dolaysız olarak sahibi olamaz ya da böyle bir şirkette hissesi bulunamaz.TUSAŞ çalışanları, şirket dışında ilave bir iş yapmak ya da görev kabul etmek yoluyla, şirketteki işi esnasında şirketin zamanını, personelini, ekipman, tesis ve bilgi altyapısının izinsiz kullanımını gerektirecek faaliyetlerde bulunamaz.

TUSAŞ çalışanları Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; TUSAŞ'ı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk,  özel indirimler vb. kabul edemez. TUSAŞ ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

Çalışanlar ve yakın aile bireyleri, TUSAŞ ile iş yapan ya da iş yapmak isteyen hiçbir kişi veya gruptan doğrudan ya da dolaylı olarak prim, komisyon veya ekonomik değeri olan herhangi bir bağış ya da kayırmayı kabul, teklif ya da rica edemez, şahsi hediye kabul edemez. Bu uygulamalar etik olduğu kadar yasal sorumluluklar da getirebilir. Gerek İş Yasaları gerekse şirket iç yönetmelik ve yönergelerinin uygulanması sonucu işten çıkarılma nedeni olabileceği gibi cezai şikayet ve kovuşturma nedeni de olabilir. Hediye verilmemesi hususu ziyarete geleceklere nezaket çerçevesinde hatırlatılır. Nezaket gereği reddedilemeyecek makamlarca sunulacak hediye ve armağanlar için değer sınırı 100 (Yüz) Amerikan Doları olup, kalıcı-demirbaş nitelikte ise şirket envanterine kaydedilerek şeref salonu veya müzede sergilenir; tüketim malzemesi ise şirket çalışanlarına dağıtılır.

Yönetim/Denetim Kurulu'nda görev yapanlar dahil olmak üzere, Şirket çalışanlarının kendisinin, üst düzey çalışanının Yakın Aile Bireylerinin kurduğu ve/veya ortak olduğu ve/veya ikinci iş olarak çalıştığı ve/veya üst düzey yönetiminde görev aldığı ve/veya aracılık yaptığı işletmelerle iş yapılması söz konusu olduğunda ilgili şirket yönetmelik ve yönergelerinin belirlediği sınırlar dışında uygulama yapılamaz.Rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet