TUSAŞ, dünya pazarında rekabet edebilir ürünlere sahip olma, sürdürülebilir büyüme ve kazanç sağlama hedeflerine ulaşabilmek için insan kaynağının gelişimine artan bir önem vermesi gerektiğinin bilincindedir. Etkin bir kariyer yönetim sistemi desteği ile çalışanlarının yetkinlikleri çerçevesinde gelişimlerini sağlayarak, şirket vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda mevcut ve gelecekteki projelere azami düzeyde katkı sağlamalarını ilke edinmiştir.

Bu bilinçle, TUSAŞ'ın kurulduğu günden beri faaliyetlerini sürdüren TUSAŞ Eğitim Merkezi, 2012 yılından başlayarak bir Kurumsal Akademi olarak yapılandırılmıştır. TUSAŞ kurumsal yapısının "öğrenen organizasyon" özelliği kazandırılarak güçlendirilmesi, çalışan gelişimi ve bağlılığının arttırılması Akademi'nin temel hedefleri arasındadır.

TUSAŞ Akademi Haziran 2013'de verilen ilk Mühendislik Eğitimi'nden bu yana, gerek kendi eğitmen kadrosu gerekse oluşturulan kurum içi eğitmen havuzu ile üretim ve geliştirme programlarında görev alan TUSAŞ çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmakta, kurumsal bilginin yayılması işlevini yerine getirmektedir. Deneyimli çalışanların kurum içi eğitmen olarak Akademi'de görev alması, şirkette oluşan bilgi ve deneyimin yaygınlaştırılmasını sağlarken, eğitmenlerin kariyer gelişimleri için de bir fırsat sunmaktadır. Eğitimler 2016 yılının son çeyreğinde Akıncı tesislerinde inşaatı tamamlanan TUSAŞ Akademi Binası'nda verilmektedir.

İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonunun yanı sıra kurumsal hedeflerin anlatılması ve yaygınlaştırılması görevleriyle TUSAŞ Akademi, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim programları hazırlayarak yalnızca kendi insan kaynağının gelişimine değil birlikte çalıştığımız yardımcı sanayii firmalarının gelişimine de destek olmaktadır.

TUSAŞ Akademi, eğitimlerini üç alanda yapılandırmıştır.

MESLEK İÇİ EĞİTİMLER

Günümüzde hızla değişen ve gelişen teknoloji, iş gücüne yeni yeterliliklerin kazandırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Müşterilerin değişen beklentilerini karşılayabilen, kaliteli ve rekabet edebilir ürünler insan kaynağını güncel tutan eğitim programları ile sağlanabilir.

TUSAŞ Akademi Meslek İçi Eğitimler ile üretimde ihtiyaç duyulan teknik yetkinliklerin geliştirilmesini ve sürdürülmesini hedeflemektedir. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanıp sunulan proje bazlı eğitim ile TUSAŞ özgün tasarımlarının ve alt yüklenicisi olduğumuz önemli havacılık firmaları ürünlerinin üretimi sürecinde uygulanan mekanik, elektriksel ve kimyasal prosesler için gerekli başlangıç personel sertifikasyonlarını sağlamakta ve devam ettirmektedir. Yılda yüz bin saatin üzerinde meslek içi eğitim, konusunda uzmanlaşmış eğitmenler ile üretim organizasyonumuza ulaştırılmaktadır.

Eğitim modülleri hazırlama, geliştirme, sunma ve ölçme-değerlendirme aşamalarında özgün araç ve teknikleri kullanarak sürekli müşteri memnuniyetini yakalamak en önemli hedeflerimizdendir.

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİ

Gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı entegre ürünler, Mühendislik dallarının Tasarım, İmalat ve Kalite fonksiyonlarındaki rollerinin çeşitlenmesine ve farklılaşmasına sebep olmuştur. TUSAŞ Akademi, mühendislere, değişim ve rekabet ortamında TUSAŞ'ın "marka olma" vizyonunu gerçekleştirecek uzmanlıkları kazandırmayı ilke edinmiştir.

Bu amaçla genç mühendislere açık, güncellenebilir, ölçülebilir kurumsal bilgi birikiminin uzman mühendisler tarafından aktarılması için rol bazlı mühendislik eğitimleri hazırlanmaktadır. Eğitimler, "Araç Kullanımı, Genel Mühendislik, Yapısal Mühendislik, Özel Mühendislik, Malzeme ve Prosesler, Aviyonik ve Silah Sistemleri, Elektriksel Tasarım" kategorilerinde gruplanmıştır.

Mühendislik Eğitimleri, ortak bir mühendislik dilinin yaygınlaşmasının yanı sıra, TUSAŞ'daki iş yapış tarzlarının, alınan derslerin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını da sağlamakta, çalışanın kariyer gelişimi için etkili bir araç olmaktadır.

Mühendislik Eğitimleri, TUSAŞ'ın üstlendiği projelerde görev almış, edindiği birikimi ve tecrübeyi aktarmaya hevesli bir kurum içi eğitmen kadrosu ve ODTÜ, TOBB-ETÜ, Sabancı Üniversitesi gibi dış kaynaklardan alınan eğitim programları ile desteklenmektedir.

KİŞİSEL GELİŞİM VE YÖNETİCİLİK EĞİTİMLERİ

Kişisel gelişim, sahip olunan yetenek ve potansiyelin geliştirilerek açığa çıkmasını sağlayan yaşam boyu öğrenmenin temel unsurlarından biridir. Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle etkileşimi ve iletişimi de iyileşir. Bu durum, kişinin çalıştığı kurumda daha etkin ve verimli olacağı anlamına geldiği gibi, kurum içi iş doyumunu, aidiyetini ve motivasyonunu da artırır.

TUSAŞ Akademi tarafından verilen kişisel gelişim eğitimlerinin amacı çalışanların çok yönlü gelişimlerine imkan tanımaktır. Bilgi çağında hızla değişen ve gelişen sistemler, çalışanın değişimi takip edebilmesini ve ona uyum sağlamasını gerektirmektedir. Bu çerçevede eğitimler, çalışanların iş yapış şekillerine yansıyan eski ya da hatalı alışkanlıklarını fark ederek onlardan sıyrılmalarını hedefler. TUSAŞ'ın stratejik hedefleri ile çalışanın hedeflerini bağdaştırma, üretkenliği artırma, yönetim etkinliğini ve becerilerini geliştirme yönüne odaklanır.

UZMANLIK EĞİTİMLERİ

TUSAŞ Akademi tarafından verilen uzmanlık eğitimlerinin amacı çalışanların işlerindeki yetkinliklerini ve kabiliyetlerini artırmaktır. Bu eğitimler, çalışanların iş yapış tarzlarına ve kariyer gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu amaçla konusunda uzman kişiler tarafından eğitimler hazırlanmaktadır.

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri
Üst

Parolanızı Sıfırlayın

Tweet